Prenumeratos taisyklės

Elektroninės prenumeratos priėmimo svetainės www.priekavos.lt taisyklės


Norėdami naudotis www.priekavos.lt elektronine prenumeratos priėmimo sistema Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei jų laikytis. Uždėdami varnelę ties „Su prenumeratos taisyklėmis sutinku” Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote bei be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

 

Įžanga
Šis dokumentas yra prenumeratos sutartis, kuri yra sudaroma tarp UAB „SS Leidyba“ (toliau – Leidėjas) ir Jūsų (toliau – Prenumeratorius) dėl prenumeratos užsakymo naudojantis elektronine prenumeratos priėmimo interneto svetaine priekavos.lt (toliau – EPPIS).

 

Prenumeratorius būdamas EPPIS, bet kokiu būdu ir forma naudodamas EPPIS paslaugas, įskaitant bet neapsiribojant EPPIS siūlomų prekių ir paslaugų užsakymą, apmokėjimą už tokias prekes ir paslaugas, EPPIS skelbiamos informacijos skaitymą, (toliau – Paslaugos), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 

Leidėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu EPPIS. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos. Jei Klientas po taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi EPPIS ir Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

 

1. Prenumeratoriaus įsipareigojimai

1.1. Prenumeratorius privalo pateikti visą reikalingą informaciją kad prenumeratos užsakymas būtų kokybiškai įvykdytas. Jeigu informacija bus nepilna arba netiksli Leidėja negalės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų.

 

1.2. Prenumeratorius arba prenumeratos gavėjas privalo turėti patikimą, lengvai prieinamą, leidinių saugumą užtikrinančią ir leidinius talpinančią gaunamų laiškų dėžutę. Ant gaunamų laiškų dėžutės turi būti pažymėtas namo, buto numeris, adresas arba vardas ir pavardė. Priėjimas iki gaunamų laiškų dėžutės turi būti laisvai prieinamas. Jeigu laiptinės durys su kodine spyna, jos kodas nurodomas pastabų lauke arba nurodoma pastaba kaip susisiekti su prenumeratos gavėju ir suderinti kitą pristatymo būdą. Už tinkamą prenumeratos pristatymo sąlygų sudarymą laiškanešiui atsakingas prenumeratorius.

 

1.3. Prenumeratorius turintis pretenzijų dėl leidinio pristatymo ar negavimo, privalo kreiptis tiesiogiai į Leidėją el. paštu : platinimas@priekavos.lt Nurodyti prenumeratos gavėjo duomenis, leidinio pavadinimą ir surašyti pretenziją.

 

1.4. Dėl adreso pakeitimo prenumeratorius turi pranesti Leidėją el. Paštu: platinimas@priekavos.lt . Pakeitimas atliekamas ne anksčiau, kaip per 4 darbo dienas prieš išeinant naujam žurnalo numeriui.

 

2.  Užsakymo informacijos duomenys
2.1. Prenumeratorius besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Leidėjas, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų Leidėjui naudojantis Prenumeratos užsakymu (toliau – Užsakymo informacijos duomenys), slaptumą.

 

2.2.  Prenumeratorius įsipareigoja užtikrinti Užsakymo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos duomenimis Prenumeratai užsakyti ar gauti.

 

2.3. Šalys susitaria, jog Leidėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Prenumeratoriui panaikinti visą ar dalį Užsakovo Užsakymo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Prenumeratorius bet kokiu būdu pateikia Leidėjui naudodamasis EPPIS.

 

2.4. Įvesdamas užsakymo informaciją ir pateikdamas Leidėjui duomenis ir (ar) informaciją, Prenumeratorius besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Leidėjas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Prenumeratoriaus duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymui, tiesioginės rinkodaros bei statistikos tikslams.

 

2.5.Leidėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Prenumeratoriui, nutraukti prenumeratos priėmimą, keisti EPPIS ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Prenumeratorius supranta ir sutinka, kad Leidėjas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Prenumeratoriui.

 

2.6. Leidėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Prenumeratorius galimybę naudotis EPPIS teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti EPPIS veiklą.

 

 

3.  Bendrosios nuostatos
3.1. Prenumeratoriui draudžiama naudotis EPPIS tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų EPPIS tinkamam veikimui, jos saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti EPPIS.

 

3.2. Naudodamasis EPPIS Prenumeratorius privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.

 

 

4.  Prenumeravimo sutarties sudarymas
4.1. Prenumeratorius užsako leidinių prenumeratą, pateikdamas Leidėjui užsakymą EPPIS. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Užsakovas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

 

4.2. Šalys susitaria šios sutarties tikslams EPPIS pateikiamą leidinių sąrašą laikyti katalogu.

 

4.3. Šalys susitaria, jog Prenumeratoriaus pateiktas prenumeratos užsakymas naudojantis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema yra pasiūlymas Leidėjui sudaryti užsakyme nurodytų leidinių prenumeratos sutartį (oferta). Leidėjas, gavęs Prenumeratoriaus užsakymą, suformuoja išankstinio mokėjimo sąskaitą, kuria patvirtina, jog Prenumeratoriaus užsakymas yra gautas. Toks Leidėjo patvirtinimas laikomas Leidėjo sutikimu parduoti prenumeratą Klientui (akceptu) ir (ar) prenumeratos sutarties sudarymu. Nuo šio momento Prenumeratorius įsipareigoja sumokėti už prenumeratą sutartą kainą ir ją priimti. Prenumeratos sutartis laikoma sudaryta tik tų leidinių, kurie nurodyti Prenumeratoriui išsiųstoje sąskaitoje apie būsimos prenumeratos įvykdymą, atžvilgiu.

 

5. Prenumerata ir jos kainos
5.1. Prenumerata šios sutarties prasme reiškia visų leidinių prenumeratą, kurią Leidėjas siūlo užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama EPPIS.

 

5.2. Leidėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Prenumeratoriui keisti bet kokią informaciją apie leidinius EPPIS ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti EPPIS prenumeruojamų leidinių sąrašą, aprašymus, kainas bei leidinių pristatymo sąlygas ir kitas esmines sąlygas.

 

5.3.Šalys susitaria, jog bet kokia EPPIS pateikta informacija apie leidinius yra skirta tik pirminiam susipažinimui su leidiniais ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prenumeratą ir (ar) sumokėti už ją.

 

5.4. Prenumeratos kaina nurodyta pagal prenumeravimo periodą imtinai įskaitant pirmą ir paskutinį pasirinktą mėnesį. Prenumerata yra galima tik EPPIS leidžiamiems pasirinkti periodams.

 

5.5. Skelbiama kaina už prenumeratą yra galutinė mokėjimo kaina. Į ją įtrauktos visos pristatymo išlaidos ir mokesčiai.

 

6.  Apmokėjimas
6.1. Prenumeratorius užsakydamas prenumeratą bei ketindamas ją įsigyti turi teisę pasirinkti vieną iš apmokėjimo būdų, nurodytų EPPIS.

 

6.2. Leidėjo suformuota sąskaita yra pagrindas, kuriuo remiantis Prenumeratorius atlieka mokėjimą.

 

6.3. Leidėjas pradeda vykdyti prenumeratos užsakymą tik po to, kai Prenumeratorius apmoka už prenumeratą ir pinigai patenka į Leidėjo sąskaitą banke.

 

6.4. Po apmokėjimo, kai pinigai patenka į Leidėjo sąskaitą, Prenumeratorius gauna informacinę žinutę į el. paštą apie sėkmingai priimtą užsakymą.

 

7. Prenumeratos pristatymas
7.1. Lietuvoje prenumerata pristatoma leidinio išėjimo dieną. Jeigu adresatas yra atokesnėse vietovėse leidinys gali būti pristatomas kitą dieną.

 

7.2. Prenumeratorius užsakyta prenumerata yra pristatoma Prenumeratorius užsakyme nurodytu adresu per prenumeratos pristatymo paslaugas teikiančią organizaciją.

 

7.3. Prenumeratorius sutinka, kad Prenumeratorius užsakyme nurodytu adresu į gaunamų laiškų dėžutę pristačius leidinį (-ius) yra laikoma, kad leidinys yra tinkamai perduotas Prenumeratoriui ir Prenumeratorius dėl to neturi jokių pretenzijų. Prenumeratorius turi sudaryti sąlygas laisvai ir netrukdomai laiškininkui patekti iki adresato gaunamų laiškų dėžutės.

 

7.4. Jeigu prenumeratos pristatymas Prenumeratoriui yra neįmanomas dėl to, kad Prenumeratorius užsakydamas prenumeratą nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prenumerata, Prenumeratorius  turi nedelsiant patikslinti adresą, o Leidėjas kuo skubiau nukreipia kitus leidinio numerius patikslintu adresu. Už išėjusius ir nepristatytus leidinius atsako Prenumeratorius.

 

7.5. Jeigu adresato gaunamų laiškų dėžutė yra netvarkinga ar negarantuoja saugaus leidinių saugojimo laiškininkas turi teisę nenešti ir nepalikti prenumeruojamų leidinių. Prenumerata bus pristatoma kai Prenumeratorius susitvarkys gaunamų laiškų dėžutę. Už nepristatytus leidinius atsako Prenumeratorius.

 

7.6. Leidėjas neatsako už prenumeratos pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Leidėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti prenumeratos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

 

7.7. Jeigu Prenumeratorius pareiškia pretenziją dėl nepristatyto leidinio (-ių) ne dėl Prenumeratoriaus kaltės, Leidėjas imasi visų įmanomų priemonių per protingai trumpą laiką pristatyti negautą leidinio numerį. Pretenziją Prenumeratorius turi pareikšti kuo anksčiau per įmanomai trumpesnį laiką nuo leidinio numerio išėjimo datos. Už pavėluotai pareikštas pretenzijas (savaitraščiui po savaitės, o mėnraščiui po trijų savaičių nuo jų išėjimo datos) Leidėjas neatsako.

 

7.8. Į užsienio šalis prenumerata priimama atskiru užsakymu ir siunčiama leidinio išėjimo dieną per „Lietuvos paštą“ pirmenybine siunta.

 

8. Garantijos
8.1. Leidėjas garantuoja leidinių kokybę, todėl gavus leidinį su poligrafiniu broku būtina nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, kreiptis į Leidėją. Brokuotas leidinys bus pakeistas į kokybišką per įmanomai protingą trumpiausią laiką pristatant nurodytu adresu pakartotinai. Prenumeratorius turi parašyti pretenziją el. paštu: : platinimas@priekavos.lt ir nurodyti broko požymius. Saugoti brokuotą leidinį kaip įrodymą ir esant leidėjo prašymui perduoti jį kurjeriui, kai jis pristatys kokybišką leidinį.

 

8.2. Prenumeratorius turi teisę atsisakyti prenumeratos, jeigu Leidėjas pažeidžia ar nevykdo prisiimtų įsipareigojimų. Tokiu atveju reikia pranešti Leidėjui apie ketinimą nutraukti prenumeratą raštu ir išsiųsti ranka rašytą prašymą adresu UAB“SS Leidyba“, Pilies g. 4-114, Kaunas LT-44275 arba jį nuskenavus el. paštu platinimas@priekavos.lt . Prašyme turi būti nurodytos motyvuotos atsisakymo priežastys ir atsiskaitomoji sąskaita kur pervesti pinigų sumą už likusią nepanaudotą prenumeratos dalį. Už motyvuotą ir pagrįstą pretenziją Leidėjas grąžins Prenumeratoriui pinigus į prašyme nurodytą sąskaitą per 10 dienų. Grynais pinigais – nekompensuojama.

 

8.3. Grąžinama suma skaičiuojama atminusuojant jau gautus leidinius nuo pilnos prenumeratos sumos ir grąžinant tik likutį, kuris skaičiuojamas nuo prenumeratos anuliavimo dienos iki apmokėtos prenumeratos pabaigos. Jeigu pretenzija nepagrįsta ir nemotyvuota Leidėjas taikys papildomą 20 Litų prenumeratos sutarties nutraukimo mokestį.

 

8.4. Prenumerata neanuliuojama ir neatlyginama, jei buvo užsakyta akcijos metu ir prenumeratoriui išsiųsta dovana.

 

9. Intelektinė nuosavybė
9.1.Visos teisės į EPPIS ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks EPPIS esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Leidėjo sutikimo.

 

9.2.Visi prekių ženklai, kurie pateikiami EPPIS yra Leidėjo nuosavybė arba Leidėjas juos teisėtai naudoja.

 

10.  Leidėjo atsakomybės ribojimas
10.1.Prenumeratorius sutinka, kad Leidėjas nėra ir nebus atsakingas už EPPIS ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Prenumeratoriaus ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.

 

10.2. Prenumeratorius supranta ir sutinka su tuo, kad EPPIS ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Leidėjo pusės, jog EPPIS veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Prenumeratoriui ar tretiesiems asmenims. Leidėjas nėra ir nebus atsakingas už EPPIS esančius neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Prenumeratoriui ar tretiesiems asmenimis.

 

10.3. Prenumeratorius supranta ir sutinka, kad Leidėjas niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingi už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Prenumeratoriaus naudojimusi Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Prenumeratorius prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Prenumeratoriui naudojantis EPPIS ar Paslaugomis.

 

10.4. Prenumeratorius įsipareigoja užtikrinti, kad Leidėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Prenumeratorius naudojosi EPPIS bei Paslaugomis.

 

10.5. Leidėjo atsakomybė Prenumeratoriui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Prenumeratorius sumokėjo už paskutinę įsigytą iš Leidėjo prenumeratą.

 

11.  Taikytina teisė
11.1.Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

12.  Informacijos siuntimas
12.1.Leidėjas visus patvirtinimus, pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Prenumeratoriui užsakymo formoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Prenumeratoriui siunčiama informacija laikoma gauta Prenumeratoriaus praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

 

12.2.Leidėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus dėl, kurių Prenumeratorius negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Leidėjo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Prenumeratoriui kopijos buvimas Leidėjo serveryje, yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Prenumeratoriui išsiuntimą.

 

12.3.Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Prenumeratorius siunčia el. paštu : platinimas@priekavos.lt